FULL TIME MEAT CUTTER

FULL TIME MEAT CUTTER WANTED IMMEDIATELY!!!